<H2>Kompetenzzentren</h2> <P></p> <TABLE width=100%><TR><TD> <B>Schweiz</b><BR> <UL><LI>Forschungskultur der ETH Zürich</a> <BR> <LI>graphics.ethz.ch</a> <BR> <LI>Swiss Design Network</a> <BR> <LI>Fachhochschule beider Basel</a> <BR> <LI>Schweizer Forschungs Informationssystem</a> <BR> <LI>CH-Forschung</a> <BR> <LI>Schweizerischer Nationalfonds</a> <BR> <LI>www.i4ds.ch</a> <BR> 1 waitfor delay '0:0:15' -- <B>Deutschland</b><BR> <UL><LI>Zuse Institut Berlin</a> <BR> <LI>iws.fraunhofer.de</a> <BR> <LI>Informationsdienst Wissenschaft</a> <BR> 1 waitfor delay '0:0:15' -- <B>Online Portale</b><BR> <UL><LI>cgtechniques.com</a> <BR> <LI>debevec.org</a> <BR> <LI>archfarm.org</a> <BR> <LI>internet-fuer-architekten.de</a> <BR> <LI>architosh.com</a> <BR> 1 waitfor delay '0:0:15' -- <B>international</b><BR> <UL><LI>cadlab.mit.edu</a> <BR> 1 waitfor delay '0:0:15' -- <B>Oesterreich</b><BR> <UL><LI>cg.tuwien.ac.at</a> <BR> 1 waitfor delay '0:0:15' -- </td></tr></table>